Начало  ›  Мерки за безопасност при бедствия и аварии

Информация за предупреждение и действия на засегнатото население в случай на голяма авария

в склад на  БУЛАГРО АД  в землището на гр. Нова Загора

 

 

Уважаеми дами и господа!

Булагро АД  е  търговска структура, ориентирана към комплексно задоволяване нуждите на земеделските производители на територията на цялата страна.

Дружеството разполага с девет търговски центъра в България.

Елемент от търговската структура на дружеството е складовата база за препарати за растителна защита в землището на град Нова Загора. На територията на склада са изградени няколко специални сгради.

В тях се съхраняват препарати за растителна защита - течни, твърди, прахообразни и аерозолни, в разнообразни опаковки и обеми, криещи опасност, които подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Съгласно посочените горе два нормативни акта, Вие ще бъдете информирани за тези съхранявани вещества и потенциалната опасност от тях при голяма авария.

Все пак, нека първо да се уточни:

Под промишлена авария разбираме такава, nрu която в следствие изпускането на опасни вещества или други опасности, може да възникне опасност за човека и околната среда. Това е възможно само тогава, когато едновременно откажат всички наши технически и организационни мероприятия, които трябва да предотвратят аварията. Вероятността да бъдете засегнати от подобно събитие е извънредно малка.

Нашата основна цел е чрез постоянен контрол на системите за сигурност да предотвратим това изцяло. Така Вашата, а и нашата сигурност, са ни постоянна грижа! Ако все пак, въпреки всички мерки за сигурност, се случи голяма авария, тогава настоящата информация ще Ви даде необходимите насоки и упътвания за това как да се държите.

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, В КОИТО СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Складовете за съхранение на препарати - химични вещества, се състоят от отделни клетки, като веществата се съхраняват съгласно Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси и Наредбата за съвмество съхраняване на веществата и материалите. Складовите клетки за съхранение на препарати са обезопасени по отношение на евентуален разлив, осигурени са технически средства за ограничаване разливи и необходимите сорбенти. Складовете са обозначени с указателни табели с категориите на опасност на химичните вещества. Плътно затворени и добре вентилирани помещения, далеч от източници на горене с температура за съхранение от +15°С до 25°С.

 Проектен максимален капацитет на всички складове е общо 476,4 тона.

 ПРЗ, от които:

 3,1 т. ПРЗ класифицирани в категория Р5в+Е; Запалими течности

100,3 т. ПРЗ класифицирани в категория Е1; Опасни за водната среда

167 т. ПРЗ класифицирани с категория Е2; Опасни за водната среда

206 т. ПРЗ не опасни препарати, не попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

 

Трябва да се има предвид, че използваните максимални количества на препаратите са проектни и практически никога не могат до бъдат  достигнати при съхранение.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

В складовете се съхраняват периодично повече от 200 вида вещества. Активните вещества на част от тях могат да имат негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве.

Обикновено това са:

Опасности за човешкото здраве:

Продължителен или повтарящ се контакт с кожата може да предизвика дразнене и дерматити.

Опасности за сигурността:

Лесно запалим. При нагряване образува лесно запалими или избухливи изпарения.

Опасности за околната среда:

Токсичен за живите организми във водна среда. Може да предизвика неблагоприятни последици във водна среда.

Подробна информация за конкретните опасности за човешкото здраве и околната среда можете да намерите в листовете за безопасност на всеки един от продуктите в интернет. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

Възникването на аварии е малко вероятно, защото складовите съоръжения съхраняващи веществата, криещи опасности, са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и се дооборудват съгласно стандартите за сигурност.

Възможно е да настъпят аварии, които са свързани с разрушения и човешки жертви.

      Независимо от превантивните мерки, при грубо нарушаване на технологичния режим, при неправилна експлоатация,  силни земетресения,  пожари и други причини, е възможна голяма авария, в резултат на която да изтече голямо количество от препарат -  течен или във вид на прах, което при подходящи климатични условия може да въздейства на съседни обекти, природа и хора в близост. 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Осигурена е пожароизвестителна сигнализираща система, същата сработва при получаване на сигнал от датчици. Осигурено е видеонаблюдение. Осигурен е ограничен достъп до склада за съхранение на химични вещества, осигурена е охрана. Издадени са заповеди от изпълнителния директор на дружеството за определяне на лицата, които имат достъп до складовете за съхранение на химични вещества. Осигурена е транспортна инфраструктура, която отговаря на предвидените по вид опасни химични вещества, смеси, техника /мотокари/, използвана при товарене и разтоварване.

Изработен е вътрешен авариен план при възникване на бедствия и аварии. Налични са противопожарни уреди и съоръжения. След авария в близост до зоната на поражение, но на безопасно разстояние, се организира пункт за оказване на първа долекарска помощ. Оказва се съдействие на специализираните медицински екипи до настаняване на пострадалите в здравно заведение.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВАШАТА СИГУРНОСТ

При констатиране на крупна производствена авария отговорните лица уведомяват ЕЕН 112, ОД на МВР, ОД ПБЗН  в Нова Загора, които от своя страна координират взаимодействието по плана с компетентните служби от различните общински ведомства, сигнално оповестяване и местни радио станции.

Оповестяването се извършва чрез локална оповестителна система, стационарна и мобилна телефонна мрежа:

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, АНГАЖИРАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

При експлоатацията на съоръженията си Булагро АД реализира изключителната си отговорност към служителите си, съседните обекти и работещите на тяхна територия, населението в близост до предприятието и към всички фактори и компоненти на околната среда.

Дружеството системно подобрява безопасността и условията на труд, опазването на околната среда и най-вече на човешкия фактор.

По този начин осигуряваме пълно съответствие с Нормативната уредба на Република България.

Превенцията е важен елемент от модерните комплексни системи за управление.

Многопластовият мениджмънт на риска в предприятието Булагро АД е структуриран на всички нива, с което гарантира сигурността на работата не само в конкретното предприятие, но и за целия район.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За по-подробна информация за съоръженията и дейностите на обекта ни, както и за веществата и смесите и за мерките за предотвратяване на инциденти и аварии можете да се обърнете :

 

Име   Длъжност   Адрес   Телефон   E-mail
Мария Славова    Търговски директор, ПРЗ   гр. Стара Загора   0888 55 68 37   office@bulagro.com
Ръководител склад   Ръководител склад   гр. Стара Загора   0887 60 40 48   office@bulagro.com
Валентин Христов   Консултант ПБЗН, ПАБ   гр. Стара Загора   0889 65 57 79   offive@bulagro.com
Лазарин Ранчев   Консултант ПБЗН, ПАБ   гр. Стара Загора   0889 69 81 61   office@bulagro.comКРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА,

КОИТО НАСЕЛЕНИЕТО СЛЕДВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ

В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ:

 

 • При получаване на сигнал от органите на пожарна безопасност и защита на населението, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
 • При силен мирис или авария, уведомете специализираните служби на телефон 112.
 • Ако  сте  вкъщи,  затворете  и уплътнете  прозорците,  вратите и отдушниците, закрепете към тях одеала, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.
 • Заключвайте сградите, когато ги напускате.
 • Пригответе си противогаз, а ако нямате - намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия.
 • Ако се намирате на открито, напуснете района, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.
 • Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън района на настъпилата авария.
 • Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е, ако има пострадали, да се даде топло мляко и минерална вода.
 • Пострадалите се изпращат в болнично заведение.
 • При излизане от района на аварията, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
 • При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
 • Обработвайте  хранителните  продукти  чрез   обилно  измиване  и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и  зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.
 • Не извеждайте на паша животните в района.
 • Спазвайте инструкциите на аварийните служби.

 

Компаниите на Булагро